Dr. MN Priyadarshanie

Dr. Manathungei Nirmala Priyadarshanie
Google Scholar
Address:    Siri Sevana, Medamulana, Weeraketiya
Phone No: 0716391044
E-mail:       nirmala_ahs@yahoo.com / nirmalap@kdu.ac.lk