Mrs. Ravilal Devananda Udeshika Priyadarshani Sugathapala

Google Scholar

Address:  181/5, Koskanaththa Road, Mampe North, Piliyandala

Phone No: 0715511929

E-mail:       nursingudeshika@yahoo.com, sugathapala@kdu.ac.lk